BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

©Wszelkie prawa do niniejszej Polityki Prywatności zastrzeżone.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ©

Zgodnie z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „My”) jest SABEL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wagonowa 28b, 53-609 Wrocław.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: pod adresem korespondencyjnym: ul. Wagonowa 28b, 53-609 Wrocław;
 • pocztą elektroniczną: biuro@sabel.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe odpowiednio w celach:

 • prowadzenia komunikacji w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu udzielenia odpowiedzi
  na pytanie nam zadane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i/lub lit. c RODO),
 • identyfikacji Pani/Pana uprawnień do reprezentowania strony, (na odstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  i lit. c RODO),
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • zawarcia, wykonywania, rozwiązania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • identyfikacji Pani/Pana uprawnień zawodowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas np. w związku z byciem pracodawcą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wstawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.)
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom, przestępstwom i nadużyciom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów/usług (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy” i/lub na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („uzasadniony interes prawny administratora”, która to podstawa jest również samodzielną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych i nie jest wymagana zgoda - motyw (47) Preambuły RODO stanowi, że „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.”). Dane te (tj. adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy/pracodawcy) przetwarzane są do momentu odwołania zgody lub do momentu wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (Art.21 ust.3 RODO). Jeżeli wniesie Pani/Pan taki sprzeciw Administrator nie będzie już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w tym celu.
 • w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • rozpatrzenia ewentualnych skarg lub żądań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • rozpoznawania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przechowywania plików cookies lub stosowania innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest zgoda osoby której dane dotyczą),
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego wokół naszych budynków gdzie nagrywany obraz jest wykorzystywany wyłącznie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią w szczególności, ale nie wyłącznie, w celach związanych z bezpieczeństwem, do wewnętrznych celów administracyjnych, jak również w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami czy w celu spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskaliśmy odpowiednio:

 • bezpośrednio od Pani/Pana,
 • z rejestrów państwowych w szczególności rejestru PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z innych rejestrów przedsiębiorców, z rejestrów
  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
 • z ogólnodostępnych rejestrów np. dotyczących osób posiadających określone uprawnienia
  zawodowe,
 • od podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje.

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom danych osobowych). Dane osobowe przekazywane są do tych podmiotów w granicach obowiązującego prawa i wtedy oraz w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i/lub spełnienia wymagania prawnego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednio:

 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – w zakresie niezbędnym do
  dostarczenia korespondencji;
 • podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego;
 • podmioty i osoby upoważnione przez nas i działające na nasze polecenie;
 • nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego (zgodnie z art. 28 RODO);
 • wybrane podmioty działające na nasze zlecenie przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, doradczych, prawnych czy obsłudze monitoringu wizyjnego – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania;
 • podmioty świadczące nam usługi pomocy technicznej i dostawcy rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie nam działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
 • inne strony w granicach obowiązującego prawa np. strony zaangażowane w realizację
  inwestycji;

 

Brak przekazywania danych osobowych do „państwa trzeciego”

Pani/Pana dane osobowe nie są/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane osobowe są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu/celów przetwarzania i/lub spełnienia przez nas wymagania prawnego.

Dane osobowe związane z realizowanymi umowami są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy, przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego przechowujemy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody są przewarzane do czasu wycofania tej zgody chyba, że zaistnieje inna przesłanka legalizująca ich dalsze przetwarzanie.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Co do zasady zgodnie z RODO, osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo żądania od nas dostępu do jej/jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania) jak również usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli uzna, że nie mamy podstaw prawnych do tego, aby te dane przetwarzać).

Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przepisów RODO oraz innych przepisów prawnych wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania przez nas tych danych osobowych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy jej/jego dane osobowe z naruszeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują ich przechowywanie. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wstawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych - dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z nami, podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonywania tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonywania przez nas umowy.

Dane osobowe (adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy/pracodawcy) przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów/usług pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana (wcześniejsze rozmowy telefoniczne i osobiste, korespondencja e-mail, wcześniejsze dokonywanie zakupów produktów/usług, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Administratora) lub z innych legalnych źródeł (np. publiczne rejestry dotyczące działalności gospodarczej, wizytówki, strony www, katalogi branżowe i serwisy branżowe on-line). Dane te przetwarzane są do momentu odwołania zgody lub do momentu wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (Art.21 ust.3 RODO). Jeżeli wniesie Pani/Pan taki sprzeciw Administrator nie będzie już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w tym celu.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (np. danych
kontaktowych) jest dobrowolne, ale ich nie podanie możne utrudnić nam kontakt z Panią/Panem.

 

Profilowanie w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach informatycznych, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego (bez udziału człowieka) podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne w tym do profilowania.