BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE

WARUNKI DOSTAW

Ogólne warunki sprzedaży Towarów do firmy SABEL Sp. z o.o.

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wiążą Sprzedawców w pełnym zakresie, chyba że strony w sposób wyraźny wyłączą stosowanie niektórych ich postanowień na piśmie.
 2. W przypadku Zamówienia złożonego Sprzedawcy, który pozostaje z firmą SABEL Sp. z o.o. w stałych
  stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi Sprzedawcy na Zamówienie w terminie 3 dni
  roboczych oznacza przyjęcie oferty Zamawiającego na warunkach określonych w Zamówieniu. Stałe stosunki gospodarcze oznaczają bądź trwanie realizacji innego zamówienia jednej ze stron bądź powtarzalność kontaktów handlowych Stron polegającą co najmniej dwukrotnym wykonywaniu przez jedną ze stron zamówienia drugiej strony w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających złożenie Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie pozostający z firmą SABEL Sp. z o.o. w stałych stosunkach gospodarczych zobowiązanych jest potwierdzić przyjęcie Zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie Zamówienia), w terminie 5 dni roboczych o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej. Po upływie powyższego terminu Zamówienie przestaje wiązać firmę SABEL Sp. z o.o..
 4. W przypadku gdy Potwierdzenie Zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki niezgodne z warunkami Zamówienia, firma SABEL Sp. z o.o. ma prawo w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, oświadczyć czy akceptuje wykonanie Zamówienia na warunkach zmienionych przez Sprzedawcę. Oświadczenie firma SABEL Sp. z o.o. przesłane może być Sprzedawcy faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.
 5. W przypadku rozbieżności danych między Zamówieniem złożonym przez firmę SABEL Sp. z o.o., a fakturą Sprzedawcy za uzgodnione uznawane są dane z Zamówienia.
 6. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić
  wymaganą jakość i zgodność z określonymi w zamówieniu wymaganiami firmy SABEL Sp. z o.o..
 7. W braku odmiennych ustaleń Stron wartość Zamówienia obejmuje wartość zamówionego Towaru wraz z dokumentami oraz jego opakowaniem i dostawą do siedziby firmy SABEL Sp. z o.o..
 8. Sprzedawca, wraz z dostawą Towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki).
 9. Na dokumencie transportowym oraz na innych dokumentach związanych z realizacją Zamówienia, takich jak: pisma, faktury, certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, Sprzedawca zobowiązany jest umieścić numer Zamówienia.
 10. Zaleca się, by Sprzedawca powiadomił firmę SABEL Sp. z o.o. o gotowości Towaru do wysyłki faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy Towaru.
 11. Dostawy Towaru przyjmowane są w firmie SABEL Sp. z o.o. w godzinach otwarcia magazynu, tj. 7 – 14. Firma SABEL Sp. z o.o. dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy administracją SABEL Sp. z o.o. i Sprzedawcą.
 12. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu firmy SABEL Sp. z o.o. poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami transportowymi i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.
 13. W przypadku, gdy ilość Towaru nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i Zamówieniem lub gdy dostarczony Towar będzie uszkodzony, firma SABEL Sp. z o.o. zaznaczy powyższą niezgodność w dokumentach transportowych. W przypadku, gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia firma SABEL Sp. z o.o. poinformuje o tym Sprzedawcę faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez firmę SABEL Sp. z o.o. dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad – chyba, że strony ustalą i uzgodnią inny termin.
 14. Zamówienie wykonane jest z chwilą dostarczenia do firmy SABEL Sp. z o.o. zamówionego Towaru
  zgodnego z Zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.
 15. Sprzedawca udziela minimum rocznej gwarancji i rękojmi i gwarancji na Towar.
 16. Sprzedawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe Towaru zgodne są z
  wymaganiami firmy SABEL Sp. z o.o. określonymi w Zamówieniu oraz że w okresie gwarancji lub w
  okresie rękojmi, Towar wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i
  bezawaryjną eksploatację.
 17. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia firmy SABEL Sp. z o.o. o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie.
 18. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad Towaru, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonego Towaru.
 19. W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada Towaru, firma SABEL Sp. z o.o.
  poinformuje Sprzedawcę o tym fakcie w formie pisemnej (faks lub mail). Zaleca się, by Sprzedawca usunął powstałą wadę Towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia
  otrzymania od firmy SABEL Sp. z o.o. powiadomienia o jej wystąpieniu. W okresie gwarancji lub rękojmi Sprzedawca może nie uznać złożonego w powyższy sposób roszczenia firmy SABEL Sp. z o.o. wyłącznie w przypadku, gdy udowodni, że wada Towaru powstała z winy firmy SABEL Sp. z o.o. na skutek niewłaściwej eksploatacji Towaru, niezgodnej z przekazanymi przez Sprzedawcę instrukcjami i dokumentami. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi dostarczony Towar zostanie trzykrotnie dotknięty wadą, której przyczyna leży po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na wolny od wad na własny koszt. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedawcy realizowane będą w miejscu wskazanym przez firmę SABEL Sp. z o.o. Dostawca zobowiązany jest sporządzić raport dotyczący powstałej wady Towaru ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz sposobu usunięcia najpóźniej w terminie 2 tygodni od otrzymania Informacji i jej wykryciu.
 20. Gwarancja lub rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady Towaru do jej usunięcia.
 21. W przypadku wymiany wadliwego Towaru na nowy, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od początku.
 22. W przypadku, gdy Sprzedawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie, firma SABEL Sp. z o.o. ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.
 23. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, w tym przypadku
  opóźnienia w realizacji Zamówienia lub w usuwaniu wady Towaru, firma SABEL ma prawo
  obciążyć Sprzedawcę karą w wysokości 2% wartości Zamówienia za każde naruszenie, a w
  przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia lub w usuwaniu wady Towaru w wysokości 0,5% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku wykonania zobowiązania. W przypadku opóźnienia w dostawie Towaru wynoszącego ponad 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w części dostawy nie zrealizowanej w terminie.
 24. W przypadku, gdy kary nie pokryją poniesionej szkody, firma SABEL Sp. z o.o. dochodzić może
  odszkodowania uzupełniającego. Jednocześnie firma SABEL Sp. z o.o. informuje, że większość zamówień składa w celu realizacji zamówień publicznych, których nienależyte wykonanie sankcjonowane jest karami liczonymi od wartości produktów, w których montowane mogą być towary objęte Zamówieniem.
 25. W przypadku opóźnienia przez firmę SABEL Sp. z o.o. w zapłacie ceny Sprzedawca uprawniony jest do dochodzenia od firmy SABEL Sp. z o.o. kar w wysokości odsetek ustawowych.
 26. Firma SABEL Sp. z o.o. uprawniona jest do kontrolowania procesu realizacji Zamówień u Sprzedawcy
  również w obecności odbiorców końcowych produktów firmy SABEL Sp. z o.o.
 27. Udostępnianie przez Sprzedawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej zgody firmy SABEL Sp. z o.o..
 28. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedawcy wynikających z niniejszego Zamówienia wymaga pisemnej zgody firmy SABEL Sp. z o.o..
 29. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla Wrocław Fabryczna.